Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych (a w przypadku danych powierzonych przez użytkowników – podmiotem przetwarzającym) przetwarzanych w ramach:

- udostępniania stron internetowych prowadzonych w domenie *.bhs24.eu (dalej jako Strona BHS);
- kontaktów użytkownika z bhs24 drogą telefoniczną, mailową, za pomocą chatu lub formularza kontaktowego;
- korzystania z plików cookies i innych podobnych technologii – podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej.

jest spółka Omedia Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Psarach, z adresem ul. Irysów 16, 42-512 Psary, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001046186, posiadająca NIP: 6252488470 (dalej jako Omedia).

Cele przetwarzania danych osobowych

Omedia przetwarza dane osobowe:

1. podane przez użytkowników Strony BHS w celu świadczenia usługi dostępu do Stron BHS, w celu komunikacji z użytkownikiem w sprawach dotyczących świadczenia Usług przez Omedia, w celu prawidłowego rozliczenia płatności za usługi świadczone przez Omedia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami użytkownika oraz (w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na kontakt w celach marketingowych lub pozostawania przez użytkownika w relacji biznesowej z Omedia) dla celów marketingowych;

2. podane przez użytkowników w związku z korzystaniem z Usługi – w celu prawidłowego świadczenia Usługi;

3. przetwarzane w związku z nagranymi rozmowami telefonicznymi – dla wewnętrznych celów szkoleniowych oraz w celu obrony przed roszczeniami, jak i dochodzenia roszczeń własnych;

4. dane zebrane przez Omedia w toku identyfikacji użytkownika i potwierdzania jego tożsamości oraz weryfikacji czy użytkownik posiada status osoby zajmującej eksponowane politycznie stanowisko, jest członkiem rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby, a także czy użytkownik figuruje na listach sankcyjnych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

5. podane przez użytkownika w zgłoszeniu nielegalnych treści na Stronie BHS  – w celu obsługi tego zgłoszenia i wykonania obowiązków Omedia wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (dalej jako „Akt o usługach cyfrowych”);

6. podane przez użytkownika we wniosku o ponowną weryfikację zasadności ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi – w celu obsługi tego wniosku oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z Aktu o usługach cyfrowych;

Ponadto, Omedia przetwarza dane zebrane przez poprzez korzystanie z plików cookies oraz innych podobnych technologii (np. Google Analytics, Facebook Pixel i HotJar), a także dane zebrane za pomocą wtyczek portali społecznościowych Facebook, X, Linkedin, TikTok i Youtube w celu dostosowania zawartości Stron BHS do preferencji i potrzeb osób z nich korzystających, optymalizacji korzystania z w/w, przygotowania analiz, badań oraz – po ich wcześniejszym zanonimizowaniu – statystyk, a także w celu zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa Stron BHS.

W większości przypadków Omedia nie będzie w stanie przypisać informacji zebranych przy użyciu plików cookies i innych podobnych technologii do konkretnej osoby, a zatem dane te nie będą z perspektywy Omedia danymi osobowymi. Może się jednak zdarzyć, że Omedia otrzyma informacje, które pozwolą na powiązanie tych informacji z konkretnym użytkownikiem. W takim wypadku dane te będą stanowić dla Omedia dane osobowe i będą przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką. Szersze informacje dotyczące specyfiki plików cookies i zakresu wykorzystywania tak zdobytych informacji zostały szczegółowo opisane w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

Omedia przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Podstawy przetwarzania danych osobowych przetwarzanych dla poszczególnych celów zostały wskazane w dalszej części niniejszej polityki.

Dane przetwarzane przez Stronę BHS

Cel przetwarzania

Omedia jest administratorem powierzonych przez użytkowników Strony BHS danych osobowych dotyczących samych użytkowników. Powierzenie Omedia w/w danych osobowych do przetwarzania nie ma charakteru obowiązkowego, wynika jednak ze specyfiki świadczonej usługi dostępu do Strony BHS a jej świadczenie bez powierzenia danych osobowych jest niemożliwe. Ponadto w przypadku użytkowników dodających swoje kontakty, Omedia staje się administratorem także danych tych osób. Przekazanie w/w danych osobowych następuje na podstawie ich udostępnienia. Korzystając z Strony BHS, jej użytkownik może wprowadzić do niej także dane osobowe, co do których sam posiada status administratora (dane swoich kontrahentów, pracowników czy współpracowników). Omedia nie jest administratorem tych danych – oferowana Strona BHS stanowi tylko udostępniane użytkownikowi narzędzie służące do przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na specyfikę oferowanej Strony BHS, wprowadzone do niej dane zamieszczone zostaną na serwerach Omedia. Wszelkie przetwarzanie tak powierzonych danych prowadzone jest na zasadach określonych w art. 28 i n. RODO, Omedia działa zaś jako podmiot przetwarzający (tzw. Procesor).

Podstawa przetwarzania

Omedia przetwarza dane osobowe wprowadzone do Strony BHS na następujących podstawach:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą) – w przypadku danych osoby fizycznej, która we własnym imieniu założyła konto na stronie bhs24.eu

2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora) w przypadku:
a. danych przedstawicieli, pracowników i współpracowników użytkownika, w przypadku, gdy użytkownik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a w imieniu użytkownika konto zakłada jego przedstawiciel,
b. danych przetwarzanych przez Omedia w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z korzystania ze Strony BHS przez użytkownika;

3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane przetwarzane w celu wykonania obowiązku nałożone na administratora przepisami prawa) – w celu prawidłowego rozliczenia płatności dokonywanych za usługi świadczone przez Omedia, prowadzenia własnych ksiąg rachunkowych i uiszczania należności publicznoprawnych.

Dobrowolność przekazania danych

Podanie przez użytkownika danych, o których mowa w poprzednim akapicie, nie ma charakteru obowiązkowego, znacząca część funkcjonalności Strony BHS wymaga jednak przetwarzania także tych danych osobowych. Tak powierzone dane Omedia przetwarzać będzie wyłącznie w zakresie wynikającym z dokumentów regulujących usługę udostępnienia Strony BHS (regulaminów).

Odbiorcy danych

W celu prawidłowej realizacji celów wskazanych powyżej, Omedia może przekazywać dane użytkownika:

1. Podmiotom świadczącym na rzecz Omedia usługi z zakresu księgowości, doradztwa prawnego, usług informatycznych, usług pocztowych oraz kurierskich.

2. Podmiotom świadczącym na rzecz Omedia usługi hostingu i udostępnienia oprogramowania w formule SaaS (software as a service), w szczególności Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland, Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, CyberFolks S. A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań

3. Podmiotom świadczącym na rzecz Omedia usługi płatnicze oraz podmiotom wspierającym Omedia przy świadczeniu usługi AIS, w szczególności Przelewy24, PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań

4. Użytkownikowi, który pozyskał lub dostarczył nam dane osobowe osób trzecich, podczas korzystania ze Strony BHS (posiada on dostęp wyłącznie do podanych przez siebie danych osobowych).

Czas przetwarzania danych

Omedia będzie przetwarzał dane użytkownika:

1. w przypadku danych przetwarzanych w celu świadczenia Usług – przez okres korzystania z Strony BHS;

2. w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - do dnia upływu terminu przedawnienia tych roszczeń,

3. w przypadku danych przetwarzanych w celu rozliczenia płatności za usługi świadczone przez Omedia, prowadzenia ksiąg rachunkowych Omedia i rozliczania należności publicznoprawnych – przez okres pięciu lat od ostatniego dnia roku obrotowego, w którym te dane zostały zebrane. Identyfikacja klienta, weryfikacja jego tożsamości i KYC

Komunikacja z użytkownikiem

Cele przetwarzania danych

Użytkownicy Strony BHS oraz inne osoby mogą kontaktować się z Omedia drogą mailową, telefoniczną, mailową i pocztową. W przypadku, gdy użytkownik lub inna osoba kontaktuje się z Omedia, Omedia będzie przetwarzał dane osobowe

1. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość,

2. w celu szkolenia pracowników i współpracowników Omedia zajmujących się obsługą klienta oraz kontroli i podnoszenia jakości obsługi klienta – jeśli osoba kontaktująca się z Omedia wyrazi zgodę na nagrywanie rozmowy,

3. jeżeli wiadomość użytkownika będzie stanowić zgłoszenie nieprawidłowego działania Strony BHS lub nieprawidłowego wykonywania innych zobowiązań Omedia, Omedia może przetwarzać dane użytkownika w celu obrony przed roszczeniami użytkownika lub dochodzenia własnych roszczeń.

Podstawa przetwarzania

Omedia przetwarza dane osobowe osób, które się z nim skontaktowały:

1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora):

a. ze względu na potrzebę odpowiedzi na wiadomość nadawcy,

b. ze względu na potrzebę obrony przed roszczeniami użytkownika lub dochodzenia własnych roszczeń.

2. w zakresie, w jakim użytkownik kontaktuje się z Omedia telefonicznie i wyraził zgodę na nagrywanie rozmowy – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

Odbiorcy danych

W toku komunikacji z użytkownikiem, Omedia może udostępnić dane użytkownika:

1. podmiotom udostępniającym Omedia oprogramowanie ułatwiające komunikację z klientem

2. podmiotom świadczącym na rzecz Omedia usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, hostingowe i usługi doradztwa prawnego.

Czas przetwarzania danych

Omedia przetwarza dane osób, które skontaktowały się z Omedia:

1. w przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na wiadomość – przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia komunikacji z osobą, która skontaktowała się z Omedia;

2. w przypadku danych przetwarzanych w celu obrony przed roszczeniami innych osób lub dochodzenia własnych roszczeń Omedia – do dnia upływu okresu przedawnienia tych roszczeń;

3. w przypadku danych wykorzystywanych w celu szkolenia pracowników lub współpracowników Omedia – do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłaszanie treści nielegalnych i składanie wniosków o ponowną weryfikację decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usługi

Profilowanie

Omedia może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb użytkowników, tj. dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, wykorzystując do tego podane przez użytkowników dane osobowe. Czynności te Omedia wykonuje w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług
– efektem korzystania z profilowania będzie przedstawienie propozycji produktu bądź usługi, które mogą odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom użytkownika lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Omedia. Mimo profilowania, użytkownik podejmie swobodną decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanych w ten sposób lepszych warunków i zawrzeć tego rodzaju umowę z Omedia. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania użytkownika w Strony BHS np. poprzez ilość dodawanych dokumentów, korzystanie z usług szybkich płatności. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem w/w decyzji, Omedia będzie dokonywać stosownych czynności tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Pliki cookies i inne podobne technologie

W celu usprawniania korzystania ze Strony BHS, w szczególności poprzez dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb osób z nich korzystających, Omedia wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne zapisujące się na urządzeniu, za pośrednictwem którego dana osoba przegląda Strony BHS. Pliki te umożliwiają następnie późniejszą identyfikację takiego urządzenia i co za tym idzie osoby z niego korzystającej, w przypadku kolejnych wejść na Strony BHS. Omedia korzysta również z innych technologii analizujących działanie użytkownika na stronie, takich jak Google Analytics, Facebook Pixel i HotJar. Każda ze współczesnych przeglądarek internetowych – dostępnych tak na komputerach osobistych, jak i urządzeniach mobilnych – pozwala na samodzielne zablokowanie zapisywania plików cookies przez użytkownika – w tym uniemożliwienie ich zapisywania konkretnych witrynom. Szczegółowe instrukcje dotyczące usunięcia plików cookies czy uniemożliwienia ich zapisywania dla użytkowników najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są pod adresami:

Chrome;

Edge;

Firefox;

Internet Explorer;

Safari;

Opera;

W myśl art. 173 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies równoznaczne jest z cofnięciem zgody na ich wykorzystywanie przez Omedia. Omedia jednocześnie oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność Stron BHS oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu. Zgoda udzielona przez użytkownika po zalogowaniu jest następnie zapisywana w ramach konta i obejmuje inne urządzenia, na których użytkownik korzysta ze Stron BHS. Rozwiązanie powyższe realizowane jest z użyciem oprogramowania Cookie Consent, dostarczanego przez spółkę One Trust, LLC i nie wiąże się z przekazaniem w/w podmiotowi żadnych danych pozwalających na identyfikację.

Rodzaje cookies:

1. cookies administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Omedia, za pośrednictwem Stron BHS;

2. cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Omedia;

3. cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia;

4. cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

Cookies Omedia są wykorzystywane w następujących celach:

1. dostosowania zawartości Stron BHS do preferencji osób z nich korzystających oraz optymalizacji korzystania z tychże.

2. rozpoznania urządzenia oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Stron BHS dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

3. optymalizacji korzystania ze Stron BHS przez użytkownika – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić Strony BHS, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

4. analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się ze Stron BHS, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Stron BHS. Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:

1. prezentowania treści multimedialnych na Stronach BHS, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego np. youtube.com;

2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznch, np. Google Analytics;

3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google Ads;

4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Stron BHS za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych zawartych w plikach cookies i innych podobnych technologii są podmioty dostarczające cookies i oprogramowanie monitorujące działania użytkownika na stronie BHS:

1. Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland, Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521,

2. Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia,

3. TikTok Technology Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380,

4. Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia plików cookies z urządzenia użytkownika lub do czasu wygaśnięcia tych plików.

Wtyczki portali społecznościowych

Na stronie BHS znajdują się wtyczki portali społecznościowych Facebook, Linkedin, X, Youtube i TikTok, które w pewnych okolicznościach mogą pobierać dane z urządzeń użytkownika oraz z portali społecznościowych, na których użytkownik posiada swoje konto. W tym zakresie administratorzy tych portali są współadministratorami danych osobowych użytkownika. Omedia może wykorzystywać dane zebrane za pomocą tych wtyczek do celów związanych z przygotowywaniem kampanii marketingowych, wyświetlania użytkownikom spersonalizowanych reklam oraz tworzenia statystyk i analiz dotyczących ruchu na stronie BHS i profilu Omedia w mediach społecznościowych. Poniżej zamieszczona została informacja o odbiorcach danych zbieranych za pomocą wtyczek i linki do zasad, na jakich właściciele platform przetwarzają dane użytkowników:

1. wtyczka portalu Facebook - Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect,

2. wtyczka portalu Linkedin - LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?,

3. wtyczka portal X - Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland - https://twitter.com/pl/privacy,

5. wtyczka portalu TikTok - TikTok Technology Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380 - https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl,

6. wtyczka portalu Youtube - Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Ireland, Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 - https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, których dane dotyczą). Za usuwanie danych użytkowników odpowiadają administratorzy portali społecznościowych. Bezpieczeństwo danych i przekazywanie danych osobom trzecim Omedia zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone mu dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Omedia do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo. Jednocześnie zastrzec należy, iż Omedia może zostać zobowiązany do udostępnienia przetwarzanych danych osobowych z mocy prawa przez sądy, prokuraturę, służby porządkowe, administrację skarbową i inne instytucje i podmioty, którym obowiązujące przepisy prawa przyznają takie uprawnienie. Ponadto Omedia oświadcza, iż powierzone dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa. Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Omedia dąży do zagwarantowania danym jak najszerzej ochrony, starając się powierzać je kontrahentom stosującym modelowe klauzule umowne czy wiążące reguły korporacyjne. Na niniejszej Stronie BHS mogą pojawiać się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. W przypadku kliknięcia w te odnośniki, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę internetową zewnętrznego dostawcy. Omedia nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez właścicieli stron, na które użytkownik może zostać przeniesiony.

Informacja handlowa

Jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyrazić może zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłana przez Omedia. Przesyłana na mocy w/w zgody korespondencja e-mailowa ma charakter informacyjno-marketingowy, obejmując zarówno wiadomości i poradniki dot. wszelkiego rodzaju regulacjach wiążących przedsiębiorców w Polsce oraz w Unii Europejskiej, jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Strony BHS oraz o ofertach Omedia i partnerów. Prawa osoby, której dotyczą dane Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Omedia, może żądać:

1. potwierdzenia przetwarzania jej danych osobowych przez Omedia wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO, zawartymi także w niniejszej polityce prywatności. Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które przetwarzane są przez Omedia;

2. niezwłocznego sprostowania jej danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, jeżeli przetwarzane przez Omedia dane są sprzeczne z ich rzeczywistym kształtem bądź względem w/w niekompletne;

3. usunięcia przetwarzanych przez Omedia danych w sytuacji, gdy: o dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;

- zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
- wniesiony został uzasadniony sprzeciw, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki;
- dane osobowe przetwarzane były przez Omedia niezgodnie z prawem;
- obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.

W przypadku upublicznienia danych, w sytuacji o której mowa powyżej osoba, której dane dotyczą może żądać również podjęcia przez w/w rozsądnych działań (z uwzględnieniem kosztów i dostępnej technologii) zmierzającą do powiadomienia innych administratorów przetwarzających kopię czy replikację danych o żądaniu usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

4. ograniczenia przetwarzanych przez Omedia danych w sytuacji, gdy: o osoba kwestionuje prawidłowość danych w sposób określony w pkt 2 powyżej lub wobec złożenia sprzeciwu, o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający Omedia na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;

- w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze Omedia;
- ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla Omedia, jednak osoba,której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń; W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Omedia uprawniony jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

5. wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane w/w osobie, jak i – gdy jest to technicznie możliwe – przekazane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą. Odmowa zrealizowania w/w żądań przez Omedia musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO. Celem uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, iż każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych, uprawniona jest do ograniczenia i/lub cofnięcia zgody na w/w i zobowiązania Omedia do usunięcia przetwarzanych danych osobowych. Omedia zastrzega, iż z uwagi na specyfikę Strony BHS, żądanie takie może prowadzić do zablokowania części ich funkcjonalności bądź do całkowitego usunięcia konta danego użytkownika, co może uniemożliwić korzystanie z Strony BHS. Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez:

1. skorzystanie z formularza;

2. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych – rodo@Bhs24.eu;

3. przesłanie stosownego żądania na adres Omedia – Omedia Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Psarach, z adresem ul. Irysów 16, 42-512 Psary. Sprzeciw Niezależnie od uprawnień omówionych w poprzednich akapitach, osobie której dotyczą przetwarzane dane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

1. realizowanego w ramach:
- czynności niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, lub
-  ochrony prawnie uzasadnionych interesów Omedia w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

lub

2. realizowanego w sposób zautomatyzowany (w tym w ramach tzw. profilowania), chyba że zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub

3. realizowanego dla celu marketingu bezpośredniego.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, Omedia niezwłocznie ograniczy przetwarzanie danych osobowych  zasadach określonych w poprzednim rozdziale. Następnie w przypadku zasadnego charakteru sprzeciwu, dane osobowe zostaną usunięte przez Omedia, o ile za ich dalszym przetwarzaniem dla celów innych niż marketingowe nie będą stały ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane nie będą stanowić podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Omedia zaprzestanie przetwarzania tych danych w w/w celu.

Osoba, której dotyczą dane, może złożyć sprzeciw poprzez:

1. skorzystanie z formularza;

2. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych –rodo@Bhs24.eu;

3. przesłanie stosownego żądania na adres Omedia – Omedia Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Psarach, z adresem ul. ul. Irysów 16, 42-512 Psary,

Inspektor Ochrony Danych oraz Organ Nadzoru

Osobą powołaną przez Omedia do nadzoru nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz zapewnieniem realizacji wszelkich praw przewidzianych dla osób, których dane dotyczą, jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem rodo@Bhs24.eu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nadanej na adres Omedia – Omedia Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Psarach, z adresem ul. Irysów 16, 42-512 Psary, – z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Osoby, której dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul.Stawki 2, Warszawa 00-193.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO. Omedia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na podstronie https://www.bhs24.eu/information/polityka-prywatnosci/  Informacje o zmianach polityki prywatności zostaną przekazane osobom, które udostępniły stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie pozwalającym na przesłanie im przez Omedia stosownej informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.