Regulamin serwisu BHS24.eu

Regulamin określa zasady korzystania z  serwisu BHS24. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się  z niniejszym Regulaminem oraz złożenie oświadczenia o jego akceptacji.

 

§1

[Definicje]

Regulamin wprowadza następujące definicje poniższych pojęć:

serwis – zwany także dalej BHS24 – platforma internetowa udostępniona pod adresem https://www.bhs24.eu wraz z subdomenami;

usługodawca – właścicielem BHS24 jest Omedia Michał Sarna, ul. Irysów 16, 42-512 Psary, NIP 629-215-73-19;

klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej rejestrująca się w BHS24;

użytkownik – każda osoba przebywająca na BHS24, w tym także zawiera się klient.

§2

[Informacje ogólne]

W sprawach odnoszących się do RODO użytkownik i klient może zdobyć informacje pod adresem https://www.bhs24.eu/information/rodo/

Serwis jest udostępniany za pośrednictwem sieci Internet i Strony Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

Zarejestrowanie się w BHS24 jest równoznaczne z wyrażeniem  zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa).

Warunkiem niezbędnym – umożliwiającym korzystania z BHS24 jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

Użytkownik powinien również mieć dostęp do komputera z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką internetową z możliwością zapisu plików „cookies" oraz innego oprogramowania, niezbędnego do odtwarzania prezentacji.

Usługodawca zapewnia pomoc w korzystaniu z serwisu. W celu uzyskania niezbędnych informacji i rozwiązań może skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość mailową.

Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów,
o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Klienta, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

W świadczeniu Usług Serwisu i jego udostępniania, mogą wystąpić przerwy lub zakłócenia, jeśli ich powodem jest:

modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy,

siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich niezależne od Usługodawcy.

O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie internetowej serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia
w korzystaniu z serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika,
w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy  za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub hasła.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, jak również za treść
i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Formularzy generowanych z wykorzystaniem Serwisu.

Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania przypomnienia o kończącym się abonamencie.

§ 3

[Ceny i płatności]

Wszystkie ceny podane na stronach BHS24 są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (PLN) lub innej walucie odpowiedniej dla kraju z którego łączy się Usługodawca.

Usługodawca wystawia faktury w formie elektronicznej. W celu otrzymania faktury należy wypełnić wszystkie pola w formularzu rejestracji. Po rejestracji i opłaceniu końcowa faktura jest do pobrania w zakładce „Faktura”.

Forma płatności:

Przelew tradycyjny

Przelew wykonany przez system „Przelewy24”.

§ 4

[Zasady korzystania z platformy e-learningowej oraz przyjmowanie zamówień]

Do systemu BHS24 może zarejestrować się TYLKO i WYŁĄCZNIE klubowicz zarejestrowany w strukturze DuoLife zapoczątkowanej przez organizację M4M+ należącą do Piotra Gotowickiego i Dietmara Dahmen po uzyskaniu kodu weryfikacyjnego.

Rejestracje dokonane przez osoby nieuprawnione będą kasowane.

Rejestracji można dokonywać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Rejestracje wykonywane są za pośrednictwem strony https://bhs24.eu.

Warunkiem poprawnej rejestracji a tym samym złożeniem zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza rejestracji.

Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień.

Klient po logowaniu może zmienić hasło dostępu do swojego konta w serwisie BHS24.

Dostęp dla klienta dostępny jest czasowo w zależności od wybranego abonamentu.

§ 5

[Reklamacje]

W przypadku stwierdzenia przez Klienta niewłaściwego działania serwisu BHS24 jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Usługodawcę systemu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:

imię i nazwisko lub nazwę posiadanej Domeny,

adres do korespondencji;

adres e-mail;

wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;

określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.

Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy Usługodawcy admin@bhs24.eu

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

§ 6

[Prawa autorskie]

Wszelkie prawa do całości lub części serwisu BHS24, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu, jego funkcjonalności oraz innych jego elementów są zastrzeżone. BHS24 oraz wszelkie jej elementy a w szczególności nagrania video są chronione przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). Przedmiotowy Serwis jest utworem rozpowszechnianym komercyjnie chronionym prawem autorskim. Kopiowanie, zwielokrotnianie niniejszego programu, wprowadzanie w nim jakichkolwiek zmian wymaga licencji udzielonej przez Usługodawcę.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z materiałów zamieszczonych w serwisie BHS24 w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu jak również z przepisami prawa.

§ 7

[Postanowienia końcowe]

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika wynikające z niewłaściwego korzystania z BHS24 lub niemożności  skorzystania z niego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia BHS24 na czas nieokreślony w celu modernizacji lub naprawy serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jak również zmian w ofercie BHS24 w każdym czasie. Wszelkie dokonane zmiany obowiązują od daty ich publikacji w Serwisie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian, zarówno do regulaminu, jak i oferty, są realizowane w oparciu o zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.06.2020.